عشق

عشق اول

اونی نیس که

زودتر از همه اومده

اونیه که

از وقتی اومده

دیگه هیچی

جاش رو

تو قلبت نگرفته

دل گرفتگی..

لحظه های ناب زندگی

لحظه های بی قراری و دل گرفتگی, لحظه های ناب زندگی انسان است

شاید خدا می خواهد در این لحظه ها که ارتباط تو با دیگرانبه هر دلیلی

قطع می شود , خود را به تو نشان دهد و ارتباط عمیقی بین تو و خدا ایجاد

کند.این لحظه ها را از دست ندهیم.از آن فرار نکنیم

دل گرفتگی یعنی

دل ما از همه خسته شده و خدا را می خواهد